2022/2023

W skali całej Spółki wskaźnik GPGR za rok obrotowy 2022/2023 wyniósł 5,48%, jednakże w poszczególnych grupach stanowisk jego wartość wahała się w obu kierunkach (na korzyść kobiet lub mężczyzn), przy czym obsada wszystkich stanowisk w Spółce wynika wyłącznie z kompetencji danych osób, bez związku z płcią. Polityka Etyki Biznesowej oraz wewnętrzne przepisy prawa pracy obowiązujące w Spółce co do zasady eliminują wszelkie nierówności w związku m.in. z płcią pracowników, jak też zakazują jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym z uwagi na płeć. Zasady te są w Spółce ściśle przestrzegane. W efekcie wynagrodzenia w Spółce są kształtowane wyłącznie w odniesieniu do poziomu kompetencji oraz specyfiki danego stanowiska i nie są uzależnione od płci pracownika, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów BHP, mających zastosowanie z uwagi na specyfikę działalności Spółki. Wszelkie decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla organizacyjnego i każdego rodzaju stanowisk w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kompetencji pracowników, z respektowaniem równych szans każdego pracownika niezależnie od jego płci, z zachowaniem przepisów prawa. Spółka dba, aby każdy pracownik miał równy dostęp do rozwoju zawodowego i otrzymywał takie same wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości. W Spółce funkcjonuje siatka wynagrodzeń, bez podziału na płeć pracowników, która zapewnia eliminację problemu luki płacowej. Premie i nagrody wypłacane są w zależności od indywidualnej realizacji zadań, przy czym zasady premiowania są takie same dla kobiet i mężczyzn na stanowiskach o takich samych zadaniach, obowiązkach i odpowiedzialności. Praktyka Spółki pokazuje, że kompetencje rozkładają się równomiernie pomiędzy kobiety i mężczyzn, z naturalnymi wahaniami w obu kierunkach, związanymi z rotacją pracowników. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego, w wyniku wdrożonych w Spółce działań, m.in. zmian w obszarze technologii, modernizacji wybranych elementów parku maszynowego, IT, działań wdrożeniowych w zakresie Lean Management, jak też innych działań o charakterze zarządczym, uległa zmniejszeniu różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet (-0,26%)