Programy motywacyjne

 

a) W grudniu 2004r. miała miejsce emisja 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, która przeprowadzona została w związku z realizacją programu motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii G była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 1,00 zł za akcję. Akcje objęte zostały przez subemitenta usługowego BDM PKO BP S.A, który sukcesywnie odsprzedaje akcje osobom uprawnionym, zgodnie z „Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A.” Program był realizowany przez pięć lat. Akcje zostały przyznane osobom uprawnionym w drodze uchwały Rady Nadzorczej z uwzględnieniem między innymi następujących czynników:

– osiągnięcia przez Spółkę w poszczególnych latach obrotowych zysku netto na poziomie co najmniej 80% wyniku planowanego w corocznym budżecie Spółki, sporządzanym przez Zarząd Spółki do końca I kwartału każdego roku (warunek konieczny przyznania akcji osobom uprawnionym),

– indywidualnego wkładu, ocenionego przez Radę Nadzorczą, osoby uprawnionej w osiągnięcie przez Spółkę wyników finansowych, realizacji indywidualnego planu sprzedaży oraz realizacji innych zadań powierzonych przez Zarząd,

– wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę, w szczególności dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto,

– okresu zatrudnienia w Spółce i jej poprzedniku prawnym lub okresu współpracy ze Spółką,

– indywidualnej oceny uznaniowej wyników pracy osoby uprawnionej dokonanej przez Radę Nadzorczą,

– zakresu obowiązków i odpowiedzialności osoby uprawnionej.

W ramach realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego (za 2004 r.), Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 marca 2005r. przyznała osobom uprawnionym 33.000 sztuk akcji serii G, które zostały w całości przez te osoby objęte.

W drugim etapie – za 2005 r. – Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 maja 2006r. przyznała osobom uprawnionym 24.000 sztuk akcji serii G, które również zostały w całości przez te osoby objęte.

W trzecim etapie – za 2008 r. – Rada Nadzorcza jednostki w dniu 11 maja 2009r. przyznała osobom uprawnionym 43.000 sztuk akcji serii G, które również zostały w całości przez te osoby objęte, tym samym program motywacyjny, realizowany w oparciu o akcje serii G, został zakończony.

Zgodnie z Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników Spółki, zbywalność akcji serii G była ograniczona poprzez zakaz ich zbywania i zastawiania przez osoby uprawnione przez okres dwóch lat od daty nabycia.

 

b) Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2007r.postanowiło, że w Spółce zostanie przeprowadzony kolejny program motywacyjno-uznaniowy dla kluczowej kadry menadżerskiej Spółki, zgodnie z którym kadra menadżerska będzie uprawniona do objęcia na zasadach preferencyjnych akcji Spółki S.A które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Podstawowe założenia programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowej kadry menadżerskiej były następujące:

– program był realizowany w latach 2007-2010,

– osoby uczestniczące w programie to członkowie Zarządu oraz pracownicy i współpracownicy, którzy według opinii Zarządu pełnią dla Spółki istotną funkcję („Osoby Uprawnione”),

– maksymalna ilość akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione w czasie realizacji programu to 220.000,

– Członkom Zarządu Spółki akcje miały zostać przydzielone uchwałą Rady Nadzorczej, natomiast pracownikom i współpracownikom Spółki uchwałą Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki uwzględniającego powyższe parametry. Szczegółowe warunki przeprowadzenia programu zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej ATLANTA POLAND.

Z uwagi na brak realizacji założeń, przyjętych w programie motywacyjno-uznaniowym, nie nastąpiła emisja akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.

 

W następnych latach w Spółce nie były realizowane kolejne programy motywacyjne.