Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna

Na podstawie Prospektu do publicznego obrotu wprowadzonych zostało 2.503.950 Akcji Serii A, 50 Akcji Serii B, 1.900.000 Akcji Serii C, 230.050 Akcji Serii D, 100 Akcji Serii E, 1.265.850 Akcji Serii F i 100.000 Akcji Serii G. Wszystkie wprowadzone do publicznego obrotu akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda. Do publicznego obrotu wprowadzonych zostało 1.265.850 Praw do Akcji.

Na podstawie Prospektu oferowanych do objęcia było 1.265.850 Akcji Serii F oraz 100.000 Akcji Serii G.

Cena Emisyjna Akcji Serii F została ustalona w oparciu o Księgę Popytu. Przed otwarciem Publicznej Subskrypcji Akcji Serii F opublikowany został Przedział Cenowy, zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz poprzez ogłoszenie w Gazecie Giełdy PARKIET. Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, Zarząd opublikował Cenę Emisyjną Akcji Serii F jednolitą dla wszystkich transz nie niższą niż cena minimalna i nie wyższą niż cena maksymalna z Przedziału Cenowego, zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz poprzez ogłoszenie w Gazecie Giełdy PARKIET. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 10,5 PLN.

Zapisy na akcje serii F przyjmowane były w następujących terminach:
– w Transzy Małych Inwestorów w dniach od 10 do 16 grudnia 2004 roku,
– w Transzy Dużych Inwestorów od 10 do 17 grudnia 2004 roku.

Decyzją Nr DSP/E/4110/38/71/2004 z dnia 19.XI.2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym Prospektem.

Podmiotem oferującym Akcje w publicznym obrocie była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Bankowym Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie.

W dniu 20.07.2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących 100% kapitału zakładowego uchwałę nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji Akcji Serii F i G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu. Uchwała została zaprotokołowana notarialnie przez Marię Paszkiewicz, notariusza w Gdańsku (akt notarialny rep. A nr 3073/2004).

Prospekt został sporządzony w Gdańsku, w dniu 17 sierpnia 2004 roku. Termin ważności Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Serii F lub Akcji Serii G w zależności od tego, przydział których Akcji zostanie dokonany później, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2004 roku, za wyjątkiem Rozdziału III pkt 1.2.12.2. Prospektu, tj. części Prospektu dotyczącej nabywania Akcji Serii G przez Osoby Uprawnione od Subemitenta Usługowego, którego termin ważności upływa w ostatnim dniu realizacji uprawnienia nabycia Akcji Serii G przez Osoby Uprawnione, albo w dniu, w którym wszystkie uprawnienia zostaną zrealizowane, jeżeli dzień ten przypadnie wcześniej.