Regulamin Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „ATLANTAPOLAND”S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. ATLANTA POLAND S.A. lub Spółka – ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799;
 2. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.;
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A., odbywające się w terminie w Kodeksie Spółek Handlowych, którego celem jest w szczególności zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a nadto powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium;
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – inne aniżeli Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.;
 5. Rada Nadzorcza lub Rada – Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A.;
 6. Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. oraz inni członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
 7. Akcjonariusz – uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy; określenie to dotyczy także zastawnika i użytkownika akcji, którym przysługuje prawo głosu, oraz ich prawidłowo umocowanego pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego;
 8. Zarząd – Zarząd ATLANTA POLAND S.A.;
 9. Statut – Statut ATLANTA POLAND S.A.;
 10. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
§ 2
 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością ATLANTA POLAND S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonuje czynności przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych, innych przepisach prawa oraz w Statucie, z uwzględnieniem postanowień Regulaminów obowiązujących w Spółce.
 2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki lub jej reprezentacji.
 3. Rada Nadzorcza nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych lub znajdują się w kognicji uprawnionych organów państwowych. Nie dotyczy to działań, do których podejmowania Rada Nadzorcza jest uprawniona lub zobowiązana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej w punkcie 1) i 2);
  4. reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;
  5. rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd;
  6. zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów finansowych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto – w przypadku ich sporządzenia – planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki;
  7. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  8. zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących;
  9. dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji;
  10. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki oraz występowanie do Zarządu z wnioskami i inicjatywami;
  11. delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  12. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki;
  13. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz postanowień umów w oparciu o które ich funkcje są sprawowane.
 5. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. i przedkłada ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być umieszczona przez Zarząd w sprawozdaniu rocznym i wraz z tym raportem udostępniona Akcjonariuszom przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 6. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna uwzględniać w szczególności: nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa ATLANTA POLAND S.A., wynik finansowy ATLANTA POLAND S.A., a nadto – w miarę możliwości – wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.
 7. Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  1. nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
  2. wypłatę Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
  3. wydzierżawienie przedsiębiorstwa ATLANTA POLAND S.A. lub jego części;
  4. nabycie zakładów i filii ATLANTA POLAND S.A.;
  5. zbycie części lub całości przedsiębiorstwa ATLANTA POLAND S.A.;
  6. zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;
  7. nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym;
  8. innych czynności, w sytuacji gdy uzyskanie przez Zarząd zgody wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu.
 8. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani uczestniczyć wówczas, jeżeli z jego porządku obrad wynika taka konieczność.
 9. W razie zaistnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 8, nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, którego obowiązek ten dotyczy, wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być złożone na piśmie, w takim terminie i w taki sposób, aby mogło zostać przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na Walnym Zgromadzeniu, jeśli zachodzi taka konieczność, udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw. Szczegółowe regulacje w tym zakresie może zawierać Regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 3

 

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres 5 – letniej kadencji.
 3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu podczas obrad którego wybór jest dokonywany) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien nadto posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz móc poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane, w terminie szczegółowo określonym w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria.
 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
 5. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnych dla ATLANTA POLAND S.A. uchwał bądź uchwały lub też wykonanie innych czynności, do których wykonywania Rada Nadzorcza jest powołana.
 6. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
 7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi.
 8. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

 

§ 4

 

 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, który jest jego zastępcą.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w innych przypadkach, w których Przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępuje go Wiceprzewodniczący. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym także uprawnienia Przewodniczącego wynikające z treści niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wynikające z § 5 ust. 1, 2, 9, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 in fine, przysługują Wiceprzewodniczącemu.
 4. W umowach pomiędzy ATLANTA POLAND S.A. a członkiem Zarządu, ATLANTA POLAND S.A. jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący.

 

§ 5

 

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemne żądanie Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili zgłoszenia wniosku nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.
 3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, telegraficznie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W zaproszeniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
 5. Rada Nadzorcza może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.
 6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu. Jest ono dla nich dostępne i jawne. Nie dotyczy to tych części posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a ATLANTA POLAND S.A. lub też pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Jeżeli charakter posiedzenia Rady Nadzorczej tego wymaga, przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest do złożenia relacji ze wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki oraz z ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i sposobów zarządzania tym ryzykiem.
 8. W razie konieczności, Zarząd przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady oraz dostarcza takie materiały członkom Rady.
 9. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba ze Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.

 

§ 6

 

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i obradami kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny członek Rady Nadzorczej wybrany w głosowaniu.
 2. Do kompetencji kierującego obradami Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia, a także przerwy w obradach;
  2. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
  3. zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
 3. Członek Rady Nadzorczej, który poddaje pod głosowanie wniosek w sprawie nie objętej porządkiem obrad obowiązany jest przedstawić go w formie projektu uchwały.
 4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez osobę kierującą obradami Rady Nadzorczej. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
  1. datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  2. przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie,
  3. głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
  4. głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
  5. wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
  6. treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań.
 5. Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał członek Rady Nadzorczej, a nadto listę obecności członków obecnych na posiedzeniu.
 6. Protokół z posiedzenia podpisują: Przewodniczący lub inna osoba kierująca w danym przypadku obradami, oraz osoba protokołująca posiedzenie Rady. Protokół ten należy przedstawić wszystkim członkom Rady do podpisu w terminie 5 (pięciu) dni od chwili odbycia posiedzenia.
 7. Listę obecności podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, przed rozpoczęciem posiedzenia.
 8. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.
§ 7

 

 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy podejmowaniu uchwał związanych z wyborem, odwołaniem, zawieszeniem w czynnościach oraz we wszystkich sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

§ 8

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 i 3 członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, głosować oraz wykonywać inne prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do oddania głosu w takim trybie, z tym zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 2 i 3 są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
 5. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z poszczególnym członkami Rady Nadzorczej. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca dla celów dowodowych zarządza sporządzenie protokołu z głosowania. Protokół powinien zawierać w szczególności: treść uchwały poddanej pod głosowanie w tym trybie, wymienienie członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu oraz ich głosy, wyniki głosowania, stwierdzenie czy uchwała został podjęta. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
 6. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 2 – 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
 7. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, ma prawo zażądać zaprotokołowania treści swojego zdania odrębnego.

 

§ 9

 

 1. Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, a zwłaszcza usługi biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza powinna szczególnie uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
 2. Wybór określonego podmiotu w celu świadczenia przez niego usług biegłego rewidenta jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy podmiot taki złoży oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności.
 3. Rada Nadzorcza powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania.
 4. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być osoba będąca biegłym rewidentem w ATLANTA POLAND S.A. lub w podmiotach od niej zależnych.

 

§ 10

 

 1. W razie wystąpienia przez Radę Nadzorczą do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sytuacji umieszczenia przez Radę Nadzorczą określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 11

 

 1. Uchwała Rady Nadzorczej ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że w uchwale wyraźnie określono późniejszą datę jej wejścia w życie.

 

§ 12

 

 1. Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes ATLANTA POLAND S.A.
 2. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 3. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie ATLANTA POLAND S.A.
 4. (uchylono)
 5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności ATLANTA POLAND S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

 

§ 13

 

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, w wysokości oraz pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie tak postanowi.
 2. Ustalane przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady oraz być dostosowane do możliwości finansowych ATLANTA POLAND S.A. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej proporcji do wynagrodzenia członków Zarządu i podlega corocznej weryfikacji przez Walne Zgromadzenie.
 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe i tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności ATLANTA POLAND S.A., ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
 4. Przy ustalaniu i weryfikacji wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinien zostać uwzględniony nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, wynik finansowy ATLANTA POLAND S.A., wielkość przedsiębiorstwa ATLANTA POLAND S.A., wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
 5. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

 

§ 14

 

 1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa ATLANTA POLAND S.A.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów ATLANTA POLAND S.A. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

 

§ 15

 

 1. Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej ATLANTA POLAND S.A.

 

§ 16

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.