Podstawowe wskaźniki

2018/2019 2019/2020 2020/2021
2021/2022
2022/2023
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,1% 2,0% 2,5% 2,0% 2,2%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,4 2,5 1,5 1,5 1,5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 55,9% 56,5% 53,7% 54,5% 53,9%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 1,8% 3,4% 4,5% 4,1% 5,0%