Wybrane dane

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 469 232 720 253 543 295 926 314 281 390 605 447 359
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 719 10 549 4 910 8 466 11 660 11 537 20 310
Zysk (strata) brutto 1 027 9 971 3 876 7 421 9 846 10 059 12 932
Zysk (strata) netto 645 7 746 2 915 5 807 7 764 7 768 10 050
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 914 449 -2 490 3 752 18 461 6 877 17 741
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -129 12 561 -4 114 -2 775 -5 325 -4 337 -2 728
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 327 -4 584 1 656 -3 059 -12 599 -1 513 -12 650
Przepływy pieniężne netto, razem -6 542 8 426 -4 948 -2 082 537 1 027 2 363
Aktywa razem 136 148 141 067 158 307 170 960 173 491 188 814 203 026
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 977 68 150 88 567 96 631 93 105 102 974 109 451
Zobowiązania długoterminowe 40 360 43 029 6 099 45 875 6 253 6 076 6 745
Zobowiązania krótkoterminowe 30 617 25 121 82 468 50 756 86 852 96 898 102 706
Kapitał własny 65 171 72 917 69 740 74 329 80 386 85 840 93 575
Kapitał podstawowy 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092
Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,11 1,27 0,48 0,95 1,27  1,28 1,65
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,7 11,97 11,45 12,20 13,20  14,09 15,36

 

plik do pobrania: WYBRANE DANE

plik do pobrania: PREZENTACJA