Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla

akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Atlanta Poland S.A.

 1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy jest Atlanta Poland Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-557) przy ul. Załogowej 17 (dalej: „Atlanta Poland”).

 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail ado@atlantapoland.com.pl.

 3. Dane osobowe otrzymaliśmy z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio od Pani/Pana. Przetwarzane będą dane obejmujące dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, a także inne o ile zostaną nam udostępnione.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

  1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  2. w celu prowadzenia dokumentacji korporacyjnej Spółki; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”); Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu Atlanta Poland możliwości dokumentowania czynności podejmowanych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, jak również przez organy Atlanta Poland zgodnie z założeniami Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, jak również norm Zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych NA GPW lub innych norm o analogicznym przeznaczeniu;

  3. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; podstawę przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą zostać do nas skierowane.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które opiera się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi prawne, doradcze oraz audytorskie, a także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z obowiązkiem wyłożenia listy akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem dane mogą być także przekazane innym akcjonariuszom. Pani/Pana dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdy posiada Pani/Pan co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 8. Dane osobowe zawarte w dokumentacji korporacyjnej przechowywane będą przez czas istnienia Spółki.

 9. W przypadku gdy uzyskujemy dane bezpośrednio od Państwa, podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania Państwa uprawnienia, w związku z którym zwrócili się Państwo bezpośrednio do nas (np. składając wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia).

 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.