2006

2006-12-15 (34/2006)  Nabycie akcji ATLANTA POLAND S.A. przez AiG TFI S.A. powodujące przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2006-11-15 (33/2006)  Udzielenie poręczenia kredytu
2006-05-30 (17/2006)  Zawarcie znaczącej umowy
2006-05-09 (12/2006)  Odwołanie osoby zarządzającej
2006-04-28 (10/2006)  Termin i porządek obrad WZA
2006-04-05 (8/2006)  Znacząca umowa