2011

2011-12-20 (22/2011) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

2011-12-12 (21/2011) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Atlanta Poland SA oraz treść projektów uchwał.

2011-08-17 (17/2011) Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

2011-08-04 (15/2011) Znacząca umowa
2011-06-16 (10/2011) Zawarcie znaczącej umowy.
2011-05-09 (7/2011) Wybór biegłego rewidenta.