2012

2012-12-07 (20/2012) Znacząca umowa

2012-07-09 (19/2012) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych.

2012-06-26 (18/2012) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Atlanta Poland” SA 25 czerwca 2012 roku.

2012-06-26 (17/2012) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

2012-06-26 (16/2012) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2012 roku.

2012-06-25 (15/2012) Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2012-06-11 (14/2012) Wybór biegłego rewidenta.

2012-06-01 (13/2012) „Atlanta Poland” SA – żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25.06.2012 r.

2012-05-29 (12/2012) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Atlanta Poland SA oraz treść projektów uchwał.

2012-05-15 (11/2012) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za I kwartał 2012 roku.

2012-04-19 (10/2012) Korekta raportu rocznego.

2012-04-02 (9/2012) Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu.

2012-04-02 (8/2012) Sprzedaż akcji „Atlanta Poland” SA. 

2012-03-16 (7/2012) Znacząca umowa.

2012-02-03 (3/2012) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Atlanta Poland” S.A. dnia 17 stycznia 2012 roku – korekta.

2012-01-18 (6/2012) Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

2012-01-18 (5/2012) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.   

2012-01-18 (4/2012) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ „ATLANTA POLAND” S.A.

2012-01-18 (3/2012) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland S.A. dnia 17 stycznia 2012 roku.

2012-01-18 (2/2012) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 stycznia 2012 roku.

2012-01-10 (1/2012) Wstępne przychody Spółki w 2011 roku.