2013

2013-12-09 (14/2013) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki. 

2013-12-09 (13/2013) Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych. 

2013-11-21 (12/2013) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

2013-11-18 (11/2013) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Atlanta Poland” S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 18 listopada 2013 roku.

2013-11-18 (10/2013) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 listopada 2013 roku.   

2013-10-25 (9/2013) „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna – żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 listopada 2013 r.

2013-10-22 (8/2013) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Atlanta Poland” Spólka Akcyjna.

2013-10-21 (7/2013) Znacząca umowa.

2013-08-14 (1/2013) Oświadczenie o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (EBI).

2013-07-29 (6/2013) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014.

2013-07-24 (5/2013) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

2013-04-29 (4/2013) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.

2013-03-15 (3/2013) Znacząca umowa.

2013-02-18 (2/2013) Atlanta Poland SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej / powołanie członka Rady Nadzorczej. 

2013-01-28 (6/2012) Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku – korekta.

2013-01-11 (1/2013) Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.