2014

2014-12-29 (23/2014) Znacząca umowa.

2014-11-24 (22/2014) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ spółki w dniu 24 listopada 2014 roku.

2014-11-24 (21/2014) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

2014-11-24 (20/2014) Uchwały podjęte przez ZWZ 24 listopada 2014 roku.

2014-10-29 (19/2014) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2013/2014.

2014-10-29 (16/2014_k) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ- korekta raportu.

2014-10-28 (18/2014) Zmiany w składzie osób zarządzających.

2014-10-28 (17/2014) Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych. 

2014-10-28 (16/2014) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

2014-09-29 (15/2014) Powołanie prokurenta ATLANTA POLAND S.A.

2014-09-26 (14/2014) Rezygnacja Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A.

2014-09-12 (13/2014) Znacząca umowa.

2014-07-21 (12/2014) Nabycie akcji spółki przez podmiot powiązany Prezesem Zarządu.

2014-07-10 (11/2014) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015.

2014-06-12 (10/2014) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.

2014-06-02 (9/2014) Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy.

2014-05-22 (8/2014) Nabycie akcji Atlanta Poland SA.

2014-05-22 (7/2014) Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu.

2014-04-30 (6/2014) Wszczęcie postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

2014-04-30 (5/2014) Wszczęcie postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy.

2014-04-25 (4/2014) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.

2014-04-18 (3/2014) Informacja o postanowieniu Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia Atlanta Poland SA. 

2014-03-13 (2/2014) Znacząca umowa.

2014-02-14 (1/2014) Atlanta Poland Spółka Akcyjna – rejestracja zmian Statutu Spółki. załącznik