2015

2015-12-30 (21/2015) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

2015-12-30 (20/2015) Powołanie osoby nadzorującej.

2015-12-30 (19/2015) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2015 roku.

2015-12-30 (18/2015) Uchwały podjęte przez ZWZ 30 grudnia 2015 roku.

2015-12-02 (17/2015) Przyjęcie polityki dywidendy.

2015-12-02 (16/2015) Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA.

2015-11-30 (15/2015) Znacząca umowa.

2015-11-18 (14/2015) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.

2015-11-18 (13/2015) Ustalenie jednolitego statutu Spółki.

2015-11-18 (12/2015) Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2015-11-17 (11/2015) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland Spółka Akcyjna.

2015-11-17 (10/2015) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.

2015-09-22 (9/2015) Zawarcie ugody z HELIO SA z siedzibą w Wyględach.

2015-07-21 (7/2015) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 – korekta.

2015-07-14 (8/2015) Znacząca umowa.

2015-07-14 (7/2015) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016.

2015-05-22 (6/2015) Ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach.

2015-03-16 (5/2015) Zbycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prokurentem.

2015-03-09 (4/2015) Rejestracja zmian Statutu Spółki.

2015-03-04 (3/2015) Korekta raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.

2015-02-26 (2/2015) Zmiany w składzie osób zarządzających.

2015-02-26 (1/2015) Zmiany w Radzie Nadzorczej.