2018

2018-12-28 (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 grudnia 2018 roku.

2018-12-28 (23/2018) Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2018-12-28 (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A.  z siedzibą w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2018 roku.

2018-12-28 (21/2018) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.

2018-12-18 (20/2018) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

2018-12-06 (19/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.

2018-12-06 (18/2018) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy Spółki.

2018-12-06 (17/2018) Żądanie uzupełnienia porządku obrad.

2018-11-27 (16/2018) Zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

2018-11-27 (15/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – znaczne pakiety.

2018-11-19 (14/2018) Zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

2018-11-19 (13/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – znaczne pakiety.

2018-11-19 (12/2018) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2018r.

2018-11-14 (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A..

2018-11-14 (10/2018) Deklaracja w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018.

2018-11-08 (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019.

2018-11-06 (8/2018) Wstępne wyniki finansowe w I kwartale roku obrotowego 2018/2019.

2018-08-23 (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018.

2018-07-30 (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019.

2018-07-16 (5/2018) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

2018-05-22 (4/2018) Zawarcie Umowy Sprzedaży Nieruchomości.

2018-05-15 (3/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości.

2018-04-26 (2/2018) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2017/2018.

2018-01-23 (1/2018) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2017/2018.