2021

2021-12-15 (17/2021) Powołanie osób nadzorujących.

2021-12-15 (16/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2021r.

2021-12-15 (15/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 15 grudnia 2021 roku.

2021-12-15 (14/2021) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

2021-11-18 (13/2021) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2021 r.

2021-11-18 (12/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

2021-11-16 (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2021-11-16 (10/2021) Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.

2021-11-16 (9/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2021-10-25 (8/2021) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022.

2021-08-24 (7/2021) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/2021.

2021-07-21 (6/2021) Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

2021-07-21 (5/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.

2021-04-22 (4/2021) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2020/2021.

2021-03-03 (3/2021) Korekta raportu nr 2/2021 w sprawie wstępnych wyników w I półroczu roku obrotowego 2020/2021.

2021-02-01 (2/2021) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2020/2021.

2021-01-18 (1/2021) Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza.