Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1 Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 438.000 7,19% 438.000 7,19%
2 Rockfield Holding AG. 3.473.860 57,02% 3.473.860 57,02%
3
Paweł Cichosz 389.349 6,39% 389.349 6,39%
4 Dariusz Orłowski 326.834 5,37% 326.834 5,37%
5 Pozostali 1.463.861 24,03% 1.463.861 24,03%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał Zakładowy ATLANTA POLAND SA wynosi 6 091 904,00 zł i dzieli się na 6 091 904 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

 • Informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym:

 

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. w dniu 29 maja 2006 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. W dniu 7 września 2006 roku ATLANTA POLAND S.A. złożyła Panu Arkadiuszowi Mikłaszowi ofertę objęcia 91.904 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda w zamian za 721 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Bakal Center Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, stanowiących 10,3% kapitału zakładowego tej spółki. Pan Arkadiusz Mikłasz w dniu 7 września 2006 roku ww. ofertę objęcia akcji serii H Spółki przyjął. W dniu 7 września 2006r. ATLANTA POLAND S.A. zawarła z Panem Arkadiuszem Mikłaszem umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.

 

Po 2006r. nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym ATLANTA POLAND S.A.

 

Informacje dotyczące operacji na akcjach Spółki:

 

 • W dniu 15 stycznia 2021r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Pawła Cichosza o transakcji nabycia akcji Spółki skutkującej przekroczeniem progu 5% akcji Spółki.
 • W dniu 7 lutego 2020r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Dariusza Orłowskiego o transakcji nabycia akcji Spółki skutkującej przekroczeniem progu 5% akcji Spółki.

 

 • W dniu 27 listopada 2018 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
 1. od Rockfield Trading Ltd. z siedzibą na Cyprze o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 23 listopada 2018 roku spółka Rockfield Trading Ltd. zbyła 1.473.860 sztuk akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał: bezpośrednio 1.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 24,19% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 1.473.860 głosów, co stanowiło 24,19% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. bezpośrednio nie posiada akcji ATLANTA POLAND S.A. natomiast pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. posiada 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto Rockfield Trading Ltd. informuje, że jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiadała 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Jednocześnie Rockfield Trading Ltd. informuje, że ww. transakcja została dokonana z podmiotem wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej.”
 2. od Rockfield Holding AG z siedzibą w Szwajcarii o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 23 listopada 2018 roku spółka Rockfield Holding AG z siedzibą w Szwajcarii nabyła 1.473.860 sztuk akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. Przed ww. transakcją Rockfield Holding AG posiadał 2.000.000 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 32,83% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowiło 32,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Holding AG posiada 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowi 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Jednocześnie Rockfield Holding AG informuje, że ww. transakcja została dokonana z podmiotem wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej.”
 3. od Dariusza Mazura Prokurenta ATLANTA POLAND S.A. o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 23 listopada 2018 roku zbyłem pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Trading Ltd 1.473.860 akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio nabyłem poprzez spółkę Rockfield Holding AG 1.473.860 akcji Spółki ATLANTA POLAND SA. Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem pośrednio tj. poprzez: a) Rockfield Trading Ltd. 1.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 24,19% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 1.473.860 głosów, co stanowiło 24,19% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A., b) Rockfield Holding AG 2.000.000 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 32,83% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowiło 32,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A., c) Rockfield Jurata Sp. z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji posiadam pośrednio tj. poprzez: a) Rockfield Holding AG 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowi 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. b) Rockfield Jurata Sp. z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Trading Ltd. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 1.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 24,19% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 1.473.860 głosów, co stanowiło 24,19% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. bezpośrednio nie posiada akcji ATLANTA POLAND S.A. natomiast pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiadała 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Holding AG. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Holding AG posiadał 2.000.000. akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 32,83% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowiło 32,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Holding AG posiada 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowi 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Jednocześnie informuje, że ww. transakcja została dokonana z podmiotami wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej.”
 • w dniu 19 listopada 2018 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
 1. od Rockfield Trading Ltd. z siedzibą na Cyprze o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 15 listopada 2018 roku spółka Rockfield Trading Ltd. zbyła 2.000.000 sztuk akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał: bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio 1.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 24,19% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.473.860 głosów, co stanowi 24,19% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto Rockfield Trading Ltd. informuje, że jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiadała 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Jednocześnie Rockfield Trading Ltd. informuje, że ww. transakcja została dokonana z podmiotem wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej.”
 2. od Rockfield Holding AG z siedzibą w Szwajcarii o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 15 listopada 2018 roku spółka Rockfield Holding AG z siedzibą w Szwajcarii nabyła 2.000.000 sztuk akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. Przed ww. transakcją Rockfield Holding AG nie posiadał akcji ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Holding AG posiada 2.000.000 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 32,83% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowi 32,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Jednocześnie Rockfield Holding AG informuje, że ww. transakcja została dokonana z podmiotem wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej.”
 3. od Dariusza Mazura Prokurenta ATLANTA POLAND S.A. o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 15 listopada 2018 roku zbyłem pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Trading Ltd 2.000.000 akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio nabyłem poprzez spółkę Rockfield Holding AG 2.000.000 akcji Spółki ATLANTA POLAND SA. Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem pośrednio: tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. oraz poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji posiadam pośrednio tj. poprzez: a) Rockfield Trading Ltd. 1.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 24,19% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.473.860 głosów, co stanowi 24,19% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. b) Rockfield Holding AG z siedzibą w Szwajcarii 2.000.000 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 32,83% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowi 32,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. c) Rockfield Jurata Sp. z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Trading Ltd. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. 149.087 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 1.622.947 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 26,64% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.622.947 głosów, co stanowi 26,64% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiadała 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 149.087 głosów, co stanowiło 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 2,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 149.087 głosów, co stanowi 2,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Holding AG. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Holding nie posiadał akcji ATLANTA POLAND S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Holding AG posiada 2.000.000. akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 32,83% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowi 32,83% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Jednocześnie informuje, że ww. transakcja została dokonana z podmiotami wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej.”

 

 • w dniu 25 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała następujące zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi:
 1. od Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur o zbyciu przez podmiot powiązany z Panią Magdaleną Pawelską-Mazur tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 20 kwietnia 2015r. 62 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW, po cenie 6,30 zł za akcję.
 2. od Prokurenta ATLANTA POLAND S.A. Pana Dariusza Mazura o zbyciu przez podmiot powiązany z Panem Dariuszem Mazurem tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 20 kwietnia 2015r. 62 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW, po cenie 6,30 zł za akcję

 

 • w dniu 16 marca 2015r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Pana Dariusza Mazura, o zbyciu przez podmiot powiązany z Prokurentem tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 10.03.2015r.: 4.125 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po średniej cenie 6,18 zł za akcję.

 

 • w dniu 21 lipca 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki, o nabyciu przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu tj. Spółkę pod firmą Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 18 lipca 2014 r. : 39.872 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Atlanta Poland SA w transakcji pakietowej na rynku regulowanym GPW po cenie 7,50 zł za akcję.

 

 • w dniu 22 maja 2014 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia:
 1. od Rockfield Trading Ltd. z siedzibą na Cyprze o następującej treści:

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji sesyjnych oraz transakcji pakietowej, zawartych na rynku regulowanym GPW w dniu 21.05.2014 roku spółka Rockfield Trading Ltd. nabyła pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Jurata Sp.z o.o. 113.402 sztuk akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. łącznie 3.587.262 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 58,89% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.587.262 głosów, co stanowi 58,89% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto Rockfield Trading Ltd. informuje, że jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiada 96,67% udziałów tego podmiotu. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadała akcji ATLANTA POLAND S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 113.402 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 1,86% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 113.402 głosów, co stanowi 1,86% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A”

 1. od Dariusza Mazura Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. o następującej treści:

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji sesyjnych oraz transakcji pakietowej, zawartych na rynku regulowanym GPW w dniu 21.05.2014 roku nabyłem pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Jurata Sp.z o.o. 113.402 sztuk akcji Spółki ATLANTA POLAND S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji posiadam pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.587.262 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 58,89% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.587.262 głosów, co stanowi 58,89% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Trading Ltd. i posiadam 100% udziałów tego podmiotu. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. łącznie 3.587.262 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 58,89% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.587.262 głosów, co stanowi 58,89% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. Ponadto informuję, iż poprzez Rockfield Trading Ltd. kontroluję Rockfield Jurata Sp. z o.o. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadała akcji ATLANTA POLAND S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 113.402 sztuk akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowi 1,86% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 113.402 głosów, co stanowi 1,86% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A”

 

 • w dniu 22 maja 2014r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki, o nabyciu przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 21.05.2014r.: 10.416 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po średniej cenie 6,67 zł za akcję oraz 102.986 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. w transakcji pakietowej na rynku regulowanym GPW po cenie 7,50 zł za akcję.
 • w dniu 2 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki, o sprzedaży przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 2.04.2012 r. 108.000 (sto osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. w transakcji sesyjnej na rynku regulowanym GPW, po cenie 10,50 zł za akcję.
 • w dniu 2 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia:
 • od Rockfield Trading Ltd. z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr o następującej treści:  „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji sesyjnej zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 02.04.2012 r. spółka Rockfield Trading Ltd. zbyła pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Jurata Sp. z o.o. 108.000 sztuk akcji Spółki „ATLANTA POLAND” S.A. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 108.000 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,78% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 108.000 głosów, co stanowiło 1,78% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. (łącznie 3.581.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 58,80% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.581.860 głosów, co stanowiło 58,80% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A.). Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowi 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A., natomiast Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiada akcji „ATLANTA POLAND” S.A. „
 • od Dariusza Mazura Prezesa Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. o następującej treści:

” Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji sesyjnej zawartej na rynku regulowanym GPW w dniu 02.04.2012 roku zbyłem pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Jurata Sp.z o.o. 108.000 sztuk akcji Spółki „ATLANTA POLAND” S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. oraz poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 108.000 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,78% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 108.000 głosów, co stanowiło 1,78% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. (łącznie 3.581.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 58,80% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.581.860 głosów, co stanowiło 58,80% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A.). Po ww. transakcji posiadam pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowi 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Trading Ltd. Sp. z o.o. i posiadam 100% udziałów tego podmiotu. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 108.000 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,78% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 108.000 głosów, co stanowiło 1,78% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowi 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiadam 10% udziałów tego podmiotu. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiadał 108.000 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,78% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 108.000 głosów, co stanowiło 1,78% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Po ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiada akcji „ATLANTA POLAND” S.A.”

 

 • w dniu 24 stycznia 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolanty Tomalki, o zbyciu przez Panią Jolantę Tomalkę w dniach: 15.07.2010 r. i 27.07.2010 r. 759 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po następujących cenach: 15.07.2010 r., 688 sztuk akcji, po średniej cenie 9,00 zł za akcję, 27.07.2010 r., 71 sztuk akcji, po średniej cenie 8,85 zł za akcję.
 • w dniu 22 lutego 2010r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolanty Tomalki, o zbyciu przez Panią Jolantę Tomalkę w dniach: 18.01.2010 r., 16.02.2010 r., oraz 17.02.2010 r. 9.239 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po następujących cenach: 18.01.2010 r., 300 sztuk akcji, po średniej cenie 7,85 zł za akcję, 16.02.2010 r., 6.939 sztuk akcji, po średniej cenie 7,48 zł za akcję, 17.02.2010 r., 2.000 sztuk akcji, po średniej cenie 7,35 zł za akcję.

 

 • W dniu 3 lutego 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki, o nabyciu przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 28.01.2010 r. 19.579 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po średniej cenie 7,04 zł za akcję.
 • w dniu 5 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki, o nabyciu przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 30.12.2009 r. 8.421 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po średniej cenie 7,85 zł za akcję .
 • w dniu 4 stycznia 2010 roku do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia:
 1. od Rockfield Trading Ltd. z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr o następującej treści:

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku regulowanym GPW w dniach od 16.12.2009 r. do 29.12.2009 r. spółka Rockfield Trading Ltd. nabyła pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Jurata Sp. z o.o. 80.000 sztuk akcji Spółki „ATLANTA POLAND” S.A. Zestawienie transakcji nabycia akcji „ATLANTA POLAND” S.A. przez Rockfield Jurata Sp. z o.o.: – 16.12.2009 r. – 17.200 sztuk akcji, – 17.12.2009 r. – 22.127 sztuk akcji, – 18.12.2009 r. – 7.173 sztuk akcji, – 28.12.2009 r. – 12.887 sztuk akcji, – 29.12.2009 r. – 20.613 sztuk akcji. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.553.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 58,34% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.553.860 głosów, co stanowi 58,34% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Ponadto Rockfield Trading Ltd. informuje, że jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiada 90% udziałów tego podmiotu. Przed ww. transakcją Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadała akcji „ATLANTA POLAND” S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 80.000 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 1,31% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 80.000 głosów, co stanowi 1,31% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. ”

 1. od Dariusza Mazura Prezesa Zarządu Atlanta Poland S.A. o następującej treści: „Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku regulowanym GPW w dniach od 16.12.2009 roku do 29.12.2009 roku nabyłem pośrednio tj. poprzez spółkę Rockfield Jurata Sp. z o.o. 80.000 sztuk akcji Spółki „ATLANTA POLAND” S.A. Zestawienie transakcji nabycia akcji „ATLANTA POLAND” S.A. przez Rockfield Jurata Sp. z o.o.: – 16.12.2009 r. – 17.200 sztuk akcji, – 17.12.2009 r. – 22.127 sztuk akcji, – 18.12.2009 r. – 7.173 sztuk akcji, – 28.12.2009 r. – 12.887 sztuk akcji, – 29.12.2009 r. – 20.613 sztuk akcji. Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziale w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Po ww. transakcji posiadam pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.553.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 58,34% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.553.860 głosów, co stanowi 58,34% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Trading Ltd. Sp. z o.o. i posiadam 100% udziałów tego podmiotu. Przed ww. transakcją Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziale w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A., po ww. transakcji Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp.z o.o. łącznie 3.553.860 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 58,34% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 3.553.860 głosów, co stanowi 58,34% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. Ponadto informuję, że jestem udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiadam 10% udziałów tego podmiotu. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadał akcji „ATLANTA POLAND” S.A., po dokonaniu ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada 80.000 sztuk akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowi 1,31% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 80.000 głosów, co stanowi 1,31% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. „