Biegły rewident

Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółki ATLANTA POLAND S.A. w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki Atlanta Poland S.A. dokonuje Rada Nadzorcza. W spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wyboru uprawnionego podmiotu, każdorazowo dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o Procedurę wyboru firmy audytorskiej, uchwaloną przez Komitet Audytu ATLANTA POLAND S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.