Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

Dariusz Mazur Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Orlin Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Nawrocki Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Eugeniusz Kurpisz Członek Rady Nadzorczej
Rafał Bogusławski Członek Rady Nadzorczej


Dariusz Mazur

Założyciel oraz pośrednio główny akcjonariusz ATLANTA POLAND S.A. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu własnymi przedsiębiorstwami oraz rozległe kontakty biznesowe, które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju Spółki. Do 26 września 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. a od 29 września 2014r. do 16 grudnia 2022r. Prokurenta samoistnego Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Mazur:

 

Dariusz Mazur
Pan Dariusz Mazur jest założycielem oraz pośrednio głównym akcjonariuszem ATLANTA POLAND S.A.
Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu własnymi przedsiębiorstwami oraz rozległe kontakty biznesowe,
które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju Spółki.
Do 26 września 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. a od 29 września 2014 roku
Prokurenta samoistnego Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Mazur:
1. Wyraził zgodę na powołanie w skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.
4. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej.
5. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
6. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
7. Nie jest i nie był karany.
8. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.
9. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje
w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.
10. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
w szczególności:
a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych
b) nie jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym
c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

11. Ma powiązania z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA
POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.
12. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego
kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.
13. Ma powiązania osobiste, faktyczne, organizacyjne oraz kapitałowe z innymi Akcjonariuszami w tym w
szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Arkadiusz Orlin Jastrzębski

Posiada wszechstronne wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczanie zawodowe, także międzynarodowe, w tym w zakresie inwestycji na rynkach publicznych, niepublicznych i rynku nieruchomości. Biegła znajomość zagadnień z zakresu finansów spółek, rynków kapitałowych, konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawisk gospodarczych. Bogate doświadczenie menedżerskie (w tym jako CEO i przedsiębiorca) oraz nadzorcze (jako członek rad nadzorczych wielu firm).

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej     Atlanta Poland S.A.
 • 2016- obecnie PayTel S.A. Warszawa, Prezes Zarządu
 • 2013 – obecnie Kruk S.A. Wrocław, Członek Rady Nadzorczej
 • 2012 – obecnie Polenergia S.A. Warszawa, Członek Rady Nadzorczej
 • 2012 – 2016 Comp S. A., Warszawa, Członek Rady Nadzorczej
 • 2012 – 2016 Integer.pl S.A., Kraków, Członek Rady Nadzorczej
 • 2005 – 2009 Członek Rady Nadzorczej Koelner S.A. spółka publiczna Wrocław
 • 2004 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Forte S.A. spółka publiczna Ostrów Mazowiecka
 • 1999 – 2003 Dyrektor zarządzający Innova Capital Warszawa. Grupa funduszy inwestycyjnych typu Private Equity w Polsce. Starszy współpracownik, następnie dyrektor i dyrektor zarządzający
 • 1997 – 1999 Analityk finansowy / doradca inwestycyjny WestLB Panmure Londyn Analityk finansowy i doradca inwestycyjny w zakresie inwestycji akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 1994 – 1996 Grupa Raiffeisen Warszawa. Doradca inwestycyjny

Wykształcenie:

 • 1997 – 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej
 • 1991 – 1996 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Magister  wydziału finansów i bankowości

Posiadane tytuły i egzaminy zawodowe:

 • tytuł licencjonowanego analityka finansowego (CFA) nadany przez AIMR (Association for Investment Management and Research ) poprzedzony zdaniem 3 egzaminów w odstępach rocznych (USA, 1999)
 • licencja doradcy inwestycyjnego – KPWiG (Warszawa, 1994)
 • licencja maklera papierów wartościowych – KPWiG (Warszawa, 1994)

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, w tym między innymi:

 • szkolenia w zakresie inwestycji typu Private Equity organizowane przez Private Equity Institute (Atlanta, USA, 2001)
 • szkolenie w zakresie wyceny spółek (Euromoney, Londyn, 1999)
 • kurs na III etap CFA (Londyn, 1999)
 • kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych SFA (Londyn, 1997)
 • kurs na maklera papierów wartościowych (Warszawa, 1994)
 • kurs na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami (Warszawa, 1994)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski:

 

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.
 3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
 4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. Nie jest i nie był karany.
 7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.
 8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.
 9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym moją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.

12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

 

Krzysztof Nawrocki
Pan Krzysztof Nawrocki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji, które ukończył z tytułem mgr prawa i administracji.  Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w organizacji, zarządzaniu i nadzorowaniu dużych zespołów pracowniczych w różnych dziedzinach gospodarki. Pracował na stanowiskach dyrektora, prezesa zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych w wielu renomowanych przedsiębiorstwach opartych na nowoczesnym zarządzaniu i wieloletnim doświadczeniu.

Doświadczenie zawodowe

 • 04.2002 – 2006 Członek Zarządu Dyrektor ds. Personalnych i Arministracji Polkomtel S.A. (Plus GSM)
  Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie strategii spółki w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi.Nadzór nad działalnością administracyjną i logistyczną firmy. Koordynacja procesów inwestycyjnych. Przygotowanie, nadzór i realizacja projektu „Nowa Siedziba Spółki”
 • 03.1999 – 04.2002 Zastępca Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A. (Plus GSM)
  Nadzór nad funkcjonowaniem administracji, logistyki oraz koordynacja obsługi prawnej spółki. Odpowiedzialny za realizację projektu Roku 2000
 • 07.1996 – 03.1999 Dyrektor Regionalny Polkomtel S.A. (Plus GSM)
  Koordynacja powstawania struktury Regionu: rekrutacja specjalistów w zakresie telekomunikacji, nadzór nad budową infrastruktury technicznej w północnej Polsce, organizacja regionów sprzedaży w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Nawrocki:

 

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A.
 3. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
 4. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 5. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. Nie jest i nie był karany.
 7. Będzie przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w ATLANTA POLAND S.A.
 8. Będzie w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A
 9. Odnośnie wymogów dla członków komitetu audytu zgodnie z zasadami 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A., w szczególności:

a) nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) jest niezależny od ATLANTA POLAND S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

c) nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A.

10. Nie ma powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku.

11. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z Akcjonariuszem zgłaszającym Jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.
12. Nie ma powiązań osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.

Tomasz Kurpisz

Doświadczenie zawodowe:

2002 – 2018 – Grupa Hortex; Prezes Zarządu

1999 – 2002 – Hortex Holding SA; Wiceprezes ds. Operacyjnych

1997 – 1999 – Grupa Elbrewery; Dyrektor Generalny & Wiceprezes ds. Operacyjnych

1992 – 1997 – Coca-Cola Amatil Polska; Menedżer ds. Sprzedaży (Gdynia); Dyrektor Oddziału (Gdynia), Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Warszawa),

1991 – 1992 – Autis Sp. z o.o.; Dyrektor Generalny/Współwłaściciel

1989 – 1990 – Atra B.V (Holandia); Agent ds. sprzedaży na rynek polski

1986 – 1988 – Interpan j.v.; Kierownik oddziału

Wykształcenie:

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny – Technologiczny, Magister inżynier

Uniwersytet Gdański, Wydział Handlu Zagranicznego, Magister ekonomii

Harvard Business School, szkolenie dla menedżerów: Building Competitive Advantage Through Operations

Pan Tomasz Kurpisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „Atlanta Poland” S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Kurpisz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Kurpisz spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” w odniesieniu do Spółki ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Pan Tomasz Kurpisz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATLANTA POLAND S.A.

 

Rafał Bogusławski

Pan Rafał Bogusławski posiada wykształcenia wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Rafał Bogusławski posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2565. Ukończył kurs doradców inwestycyjnych oraz Morley Strategic Partners Training Programme w Londynie. Działalność zawodowa Pana Rafała Bogusławskiego od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkami finansowymi. W tym czasie był strategiem, zarządzającym funduszami akcyjnymi, inwestorem pracującym na własny rachunek, członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, analitykiem rynków walutowych i surowcowych, wykładowcą na wyższych uczelniach i ekspertem występującym w mediach.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała Bogusławskiego:

1996 – 2003 Commercial Union Investment Management – Strateg rynku/Zarządzający funduszem

2003 – 2011 własna działalność gospodarcza – konsultant biznesowy i wykładowca w obszarze rynków finansowych i inwestycji

2003-2009 Członek rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW.

2019.05-2022.12 – Krynicki SA 2009.06-2009.12 – Cersanit SA 2008.06-2009.12 – Grajewo SA 2005.03-2009.12 – Zelmer SA 2005.06-2009.12 – Synthos SA 2003.03-2005.10 – Poligrafia S.A.

2011.02 – 2013.08 DM BZ WBK Departament Doradztwa Inwestycyjnego – Analityk rynków finansowych/analityk techniczny

2013.09 – 2018.10 Zarządzający funduszami/Strateg

2019 – obecnie własna działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze i szkolenia

2021.06 – obecnie Główny Strateg w KupFundusz SA

Pan Rafał Bogusławski prowadzi działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta, jest to działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

 

Jednocześnie Pan Rafał Bogusławski oświadczył, iż:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228 – 231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

3) będzie wykonywał powierzoną funkcję z zachowaniem należytej staranności,

4) nie pełni jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jest zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,

5) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

6) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,