2009

15/2009 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r.

12/2009 Projekty uchwał ZWZ Atlanta Poland S.A. zwołanego na 29 czerwca 2009 roku. 

19/2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad.

Zarząd „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Załogowej 17, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799, na podstawie przepisu art. 402 ksh zwołuje na dzień 4 sierpnia 2009 roku na godz. 11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATLANTA POLAND” Spółka akcyjna obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki ze spółką Bakal Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
4. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie „ATLANTA POLAND” SA w Gdańsku, przy ulicy Załogowej 17.
Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, przy czym warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17 – sekretariat, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Załogowej 17 – sekretariat, nie później niż do dnia 27 lipca 2009 r. do godziny 16:00.
Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 – § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Nadto przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

——————————————————————————————————

10/2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2009 r., na godzinę 11:00, w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND; S.A. za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 5.367 tys. zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Karola Kalickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku 2008, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny.
17. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jej pracy w roku 2008.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ATLANTA POLAND S.A. z Bakal Center Sp. z o.o.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni ze świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, przy czym warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17 – sekretariat, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Zarząd ATLANTA POLAND; S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 – § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Nadto przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 29 czerwca 2009 r. od godziny 10:00.