2013

2013-11-18 (11/2013) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Atlanta Poland” S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 18 listopada 2013 roku.

2013-11-18 (10/2013) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 listopada 2013 roku.   

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna (2013-10-25)

Zarząd „Atlanta Poland” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 401 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 (1)  par. 1 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Tomasza Cichosza, Pana Andrzeja Szwarca oraz Pani Anny Siwek.

Wprowadzone zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki oraz nowy porządek obrad z uwzględnieniem nowego punktu porządku obrad zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 9/2013, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2013-10-22 (8/2013) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Atlanta Poland” Spólka Akcyjna.

Zarząd „Atlanta Poland” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 18 listopada 2013 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. przy ulicy Załogowej 17 w Gdańsku.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd „Atlanta Poland” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2013 r. oraz treść załączników do projektów uchwał.

1) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA;

2) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA;

3) INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W „ATLANTA POLAND” S.A. ORAZ LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI;

4) FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU;

5) OCENA RADY NADZORCZEJ „ATLANTA POLAND” S.A. SYTUACJI SPÓŁKI ZAWIERAJĄCA OCENĘ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI;

6) OCENA RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI;

7) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ;

8) OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2013 R.